dijous, 9 de març de 2023
Informació d''interès

Venda amb lloguer, renda vitalícia i hipoteca inversa

Qui de nosaltres, en arribar a una certa edat, no ha pensat en com arribarà a final de mes quan es jubili?

Existeixen alternatives a la venda de l’habitatge que ens donen l’oportunitat de tenir liquiditat sense haver de deixar la nostra llar. Ens referim a tres figures jurídiques: la venda amb lloguer, la renda vitalícia i la hipoteca inversa.
Mai hem de perdre de vista que partim de la base del contracte de compravenda, que, tal com disposa l’article 621-1 del Codi civil de Catalunya, consisteix en el lliurament d’un bé i la transmissió de la seva titularitat per la persona venedora a canvi que la compradora pagui per aquest un preu cert.
Tenint en compte això, passem a descriure breument les tres opcions d’aconseguir liquiditat sense perdre el nostre habitatge.
La venda amb lloguer és un mecanisme contractual compost d’una banda per una compravenda i, d’una altra, per un arrendament. Aquesta figura permet al venedor combinar liquiditat dinerària i continuar residint a l’habitatge del qual era propietari.
La durada del contracte d’arrendament i la renda es fixen sobre la base del valor de l’habitatge i l’edat del llogater, normalment de per vida i amb possibilitat de subrogació a la seva defunció.
El venedor, ara llogater, amb una part del preu de la venda, disposa de diners per fer front al lloguer, i a més compta amb una liquiditat que abans no tenia.
Segons l’article 624-1 del Codi civil de Catalunya, el contracte de violari, també dit contracte de renda vitalícia, s’estableix com el compromís d’una persona de realitzar una prestació dinerària periòdica a favor d’una o diverses persones beneficiàries i durant la vida d’aquestes.
La renda vitalícia no és més que un dret de crèdit que permet al seu titular exigir el pagament d’una pensió dinerària periòdica a canvi d’haver lliurat a una altra persona un capital en forma de bens mobles o immobles. Aquest bé que  es lliura a canvi de percebre la renda vitalícia no és una altra cosa que la nua propietat de l’habitatge, perquè la persona que el lliura se’n reserva per a si l’usdefruit per continuar-hi residint.
La durada i la quantitat a percebre, com passa en la venda amb lloguer, es calcula d’acord amb el valor de l’immoble i l’edat del propietari, amb possibilitat d’ampliació als possibles beneficiaris quan aquest mor.
La hipoteca inversa funciona com una hipoteca ordinària, és a dir, com un dret real de garantia que recau sobre un bé immoble, on una entitat financera es garanteix la devolució d’un préstec que es concedeix a una altra persona.
Perquè una hipoteca tingui el caràcter i els efectes del que es denomina hipoteca inversa, ha de complir aquests requisits:
•    Que el sol·licitant i els beneficiaris tinguin 65 anys o més, que estiguin afectats de dependència o que tinguin un grau de discapacitat reconegut del 33% o superior.
•    Que el deutor disposi de l’import del préstec mitjançant disposicions periòdiques o úniques.
•    Que el deute  només el pugui exigir el creditor i que la garantia sigui executable a la mort del prestatari o, si així es pacta, quan mori l’últim beneficiari.
•    Que l’habitatge hagi estat taxat i assegurat segons el que estableix la llei.
•    Només podrà ser concedida per les entitats de crèdit, els establiments financers de crèdit i entitats asseguradores autoritzades.
La principal diferència de la hipoteca inversa respecte a les altres dues fórmules resideix en el fet que, amb aquesta, el propietari no es desprèn de la propietat, que continua mantenint en vida, mentre que en les altres dues possibilitats el beneficiari es desprèn de la propietat de l’immoble, que es transforma en liquiditat dinerària.
Per tant, tenim tres possibilitats d’aconseguir liquiditat quan ens jubilem per arribar a finals de mes. A partir d’aquí, cadascú que  faci els seus números i decideixi quina de les tres opcions és la que més li interessa.