dimecres, 30 de març de 2022
Informació d''interès

Valor de referència

Des de l'1 de gener d'aquest 2022, els immobles tenen un nou "valor": es tracta del valor de referència.

Cada immoble té uns valors, el d'escriptura, el cadastral i, ara, el de referència.
Cadascun d'ells té característiques diferents i afecten impostos diferents.


El valor d'escriptura no és una altra cosa que el preu escripturat per la compravenda d'un immoble.

El valor cadastral és un valor administratiu que cada ajuntament fixa per cada immoble, tenint en compte una sèrie de criteris de valoració. Aquest valor és el que es fa servir per calcular l'IBI de cada un dels immobles del municipi corresponent.

El valor de referència és el resultat de l'anàlisi dels preus de totes les operacions de compravenda que es fan davant notari i registrades al Registre de la Propietat, en funció de les característiques cadastrals de cada immoble.

Aquest valor determina la base mínima imposable per als següents impostos:
   •    Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITP/AJD),  que afecta els compradors.
   •    Impost de Successions i Donacions (ISD), que afecta hereus i donants.
   •    Impost sobre el Patrimoni (IP), que afecta els titulars de patrimonis obligats a declarar.

Fins al 31 de desembre del 2021, quan compraves un immoble, el rebies en herència o el donaves, s'havia de tributar pel valor de mercat o el d'escriptura, el que fos més alt.
A partir de l'1 de gener del 2022, s'ha de tributar pel valor de referència, que ara serà el de mercat, amb independència del valor d'escriptura, herències o donacions.
En el cas d'immobles sense valor de referència, s'ha de tributar com fins al 31 de desembre, pel valor més alt, el de mercat o el d'escriptura.

Aquest valor de referència es pot saber entrant al web del Cadastre, però millor poseu-vos en mans dels professionals immobiliaris, que us faran tots aquests tràmits amb professionalitat i sense cap mal de cap per a vosaltres.

Un darrer comentari: si tributeu per sota del valor de referència, us podeu trobar en un bon embolic, perquè l'Administració obrirà un procediment per regularitzar la situació i que es tributi pel valor de referència. I aneu amb compte, perquè Hisenda pot iniciar un expedient sancionador.