dimecres, 7 de juny de 2023
Informació d''interès

Propietat horitzontal Vs Propietat vertical

Segur que tots hem sentit a parlar d’aquests dos conceptes, propietat horitzontal i propietat vertical,  que hem de tenir en compte a l’hora de fer la compravenda d’un immoble.


Però sabem que són i les seves diferències? Intentarem aclarir-ho i explicar-ho.
La propietat horitzontal sorgeix quan en un mateix edifici existeixen diverses finques registrals i la seva propietat està repartida entre diferents persones físiques o jurídiques, encara que és possible que una mateixa sigui propietària de més d’una finca.
A banda, a qualsevol propietat horitzontal han d’existir determinades zones comunes, que s’hauran de gestionar i mantenir entre tots els propietaris de les finques.
Aquest és un dels requisits indispensables perquè existeixi una propietat horitzontal: que es constitueixi una comunitat de propietaris que la gestioni i mantingui. Aquest manteniment es farà mitjançant quotes comunitàries, que aniran en funció del coeficient de participació de cadascuna de les parts privatives (habitatges).
Les zones comunes fan referència a totes les parts d’un edifici que pertanyen a tots el propietaris, i que són imprescindibles per a l’ús i gaudi de les zones privatives (habitatges).
És important indicar que les parts en copropietat, les zones comunes, no es poden dividir, i només poden ser venudes, gravades o embargades juntament amb la part privativa (habitatge) de les quals són annex inseparable.
Una propietat vertical és una sola finca registral que pertany a un o més propietaris.
La propietat vertical no requereix la constitució d’una comunitat de propietaris. Els drets i deures corresponen a la finca en el seu conjunt, amb independència que pugui pertànyer a més d’un propietari en proindivís.
El manteniment d’una propietat vertical és responsabilitat del propietari o propietaris en el seu conjunt.
La propietat vertical sempre pot transformar-se en horitzontal, si és legalment possible, mitjançant la divisió de l’immoble en finques registrals independents i la constitució, per tant, d’una comunitat de propietaris subjecta al règim de propietat horitzontal.
Si en la propietat horitzontal un propietari pot vendre la seva finca registral, sense que això afecti la resta de propietaris o a la comunitat, en el cas de la venda d’una propietat vertical es ven com una única finca; és a dir, si és un edifici, aquest es vendrà sencer.
La propietat vertical no té una legislació específica, però en cas de copropietat es regirà per les regles d’una comunitat de béns. En el cas de la propietat horitzontal, a Catalunya, està regulada pels articles 553.1 al 553.59 del llibre V del Codi civil de Catalunya.