dimecres, 25 de maig de 2022
Informació d''interès

Prescripció i caducitat

En matèria administrativa, la prescripció és una figura en virtut de la qual s’adquireixen o s’extingeixen drets, mentre que la caducitat es relaciona amb l’oportunitat d’acudir a la jurisdicció competent per instruir la corresponent acció legal.

Prescripció en l’àmbit administratiu
La prescripció, que està regulada pel Codi civil de Catalunya, articles 121.1 al 121.24, fa referència a l’adquisició o, ben al contrari, a la pèrdua d’un dret com a conseqüència del pas del temps. Els terminis de prescripció es caracteritzen perquè solen ser molt llargs, normalment entre 10 i 30 anys.
Posem un parell d’exemples.
Imaginem que tenim un deute amb una entitat bancària. El deute té un termini de 15 anys, que és el que dura el dret de reclamació. Si l’entitat no l’exerceix en aquest termini, ja no podrà reclamar-ne el pagament.
Un altre exemple: suposem que algú té un habitatge i ha de marxar a viure fora durant un temps, i demana a un amic que s’instal·li a casa seva per vigilar-la i fer-se’n càrrec. Si en 30 anys el propietari no torna, la persona que està vivint a l’habitatge adquireix el dret d’ocupació i pot reclamar-ne la propietat.

Caducitat en l’àmbit administratiu
La caducitat està regulada pel Codi civil de Catalunya, articles 122.1 al 122.5, i és l’extinció d’un dret com a conseqüència del transcurs del temps concedit per al seu exercici. Els terminis de caducitat són curts i solen anar d’uns dies fins als 6 mesos.
Com a exemple, a una persona li arriba una denúncia per fer massa soroll, posem per cas, i el jutjat li dona 10 dies per contestar. Si passen aquest dies i no respon, haurà perdut el dret a fer-ho.

Diferències entre prescripció i caducitat  
- Els terminis de prescripció i caducitat són molt diferents.
- La prescripció es pot interrompre en qualsevol moment per qui pot exercir aquest dret, i es pot reiniciar des de zero. En el cas de la caducitat, ni es pot interrompre, ni es pot reiniciar.
- Els tribunals no poden actuar d’ofici en el cas de la prescripció i la part interessada ha de posar denúncia. Ben al contrari, en el cas de la caducitat, els tribunals sí que la poden començar d’ofici, sense   que hi hagi denúncia prèvia.

En el cas que a nosaltres ens afecta, l’adquisició d’habitatges, sigui per herència, per donació o per compravenda, s’han de tenir molt clars els terminis de prescripció i caducitat d’impostos, taxes o presentació de documents davant de les administracions, per tal d’evitar-nos problemes i possibles sancions.