dimecres, 11 de gener de 2023
Informació d''interès

Precari vs. Comodat

El primer de tot és definir aquestes dues figures jurídiques en l’àmbit immobiliari

El precari és una situació de fet, sense una regulació jurídica massa definida, que implica la utilització gratuïta d’un bé d’altri.
L’Audiència Provincial de Barcelona estableix en una sentència de 25 de març de 2015:
“El precari constitueix la tinença o gaudi de la cosa aliena, sense pagament de renda o mercè, ni raó de dret diferent de la mera tolerància del propietari o posseïdor real, de la voluntat del qual depèn posar terme a aquesta tinença.”
Una situació típica de precari seria quan una persona deixa a un familiar un habitatge per viure-hi, sense data per marxar.
El comodat és un contracte de préstec, regulat pels articles 1741 i següents del Codi civil espanyol, en absència de legislació catalana. Es produeix quan el propietari, usufructuari o qualsevol altra persona amb dret a posseir un immoble lliura a una altra persona l’esmentat immoble i estableix una durada determinada o un ús concret, sense que es pagui renda a canvi de l’ús.
Un exemple de comodat és quan una persona deixa a una altra un habitatge durant un temps determinat per qüestió de feina o estudis.
Tot i que ambdues figures són molt semblants, hi ha certes diferències.
Diferències d’ús. En el precari, l’immoble no es lliura per a un ús concret. Pel que fa al comodat, ha de lliurar-se per un motiu i per a un ús concret.
Diferències de durada. En el precari, no hi ha durada establerta; en el comodat, les parts fixen la durada del préstec.
Diferències del moment per a reclamar. En el precari es pot reclamar en qualsevol moment la devolució de l’immoble; per contra, en el comodat, no es por reclamar la devolució de l’immoble fins que no arribi el venciment del termini o de l’ús per al qual es va fer el préstec. Amb l’excepció del que diu l’article 1749 del Codi civil1.
Diferències de procediment. Per reclamar un immoble en precari, es farà amb un judici verbal de desnonament. En el cas del comodat, el procediment adequat és el judici ordinari.   

Totes dues figures jurídiques són molt semblants, però amb característiques diferents.
1. “El comodant no pot reclamar la cosa en préstec fins al termini per al qual es va fixar. Però, si abans d’aquest termini el comodant té necessitat urgent de l’immoble, podrà reclamar-ne la devolució.”