dimecres, 12 d’abril de 2023
Documentació

La nota simple i el certificat registral

Quan volem comprar o llogar un habitatge, una de les primeres coses, per no dir la primera, que hem de fer és comprovar fefaentment qui és el propietari o propietaris de l’immoble.

 Segurament la manera més fàcil seria demanant una còpia de l’escriptura de propietat (escanejada o fotografiada) al propietari o propietaris, però la gent té una recança molt gran a deixar veure l’esmentada escriptura.
Per tal de tenir la seguretat que qui ens lloga o ven l’immoble és realment el seu propietari, i sense veure l’escriptura, tenim la possibilitat de demanar una nota simple o un certificat registral al Registre de la Propietat corresponent.
La nota simple és un document emès pel Registre de la Propietat que conté informació bàsica sobre un immoble. És útil per a conèixer el nom dels propietaris de l'immoble, la seva situació jurídica, la superfície construïda i el seu valor cadastral. Així mateix,  també pot incloure informació sobre les càrregues que pesen sobre l'immoble, com ara hipoteques, lloguers o servituds.
La nota simple és un document relatiu a un moment concret en el temps, ja que només reflecteix la situació del Registre de la Propietat en el moment de la seva emissió. Per aquesta raó, és important tenir en compte que la informació que s'hi inclou pot no estar actualitzada. Així doncs, si es vol tenir una informació més precisa, es recomana sol·licitar un certificat registral.
El certificat registral, a diferència de la nota simple, és un document que inclou informació detallada sobre l'immoble en el moment de la seva sol·licitud, i sobre els possibles canvis que s'hagin produït en el període comprès entre la sol·licitud de la nota simple i la del certificat registral. També, sobre la situació urbanística de l'immoble, així com sobre les possibles limitacions que n’afectin la utilització.
El certificat registral és un document molt important en el procés de compravenda d'un immoble, ja que permet verificar que es troba en condicions legals per a la seva transmissió. A més, pot ser útil per aconseguir finançament bancari per a la compra de l'immoble, ja que les entitats financeres solen requerir aquesta documentació per a concedir hipoteques.
Hi ha diferents tipus de certificats registrals, però el més comú és el de domini i càrregues. A banda de les dades de descripció de la finca, inclou les titularitats, identificació dels titulars, tipus de domini (ple domini, usdefruit o nua propietat) i percentatges de propietat. També, les càrregues de procedència i les pròpies de la finca (hipoteques).
La principal diferència entre ambdues és que la nota simple només té caràcter informatiu, mentre que el certificat registral té validesa jurídica, pel fet que és un document públic signat per un registrador, que dona fe pública sobre el seu contingut.
En resum, la nota simple i el certificat registral són dos documents essencials per a conèixer la situació jurídica d'un immoble i verificar la seva idoneïtat per a la seva transmissió. Malgrat que la nota simple és un document més senzill i accessible, el certificat registral ofereix una informació més detallada i actualitzada, que pot ser clau per a la presa de decisions en el procés de compravenda d'un immoble.