dimecres, 30 de juny de 2021
Documentació

La nota d’encàrrec

Podem definir la nota d’encàrrec immobiliari com un document on es recullen les clàusules i condicions de l’objecte encarregat, és a dir, és l’encàrrec que fa un client perquè una agència o un agent immobiliari vengui o llogui el seu habitatge.

Què és la nota d’encàrrec?
Segons l’article 622-21 del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, “el mandat és el contracte en el qual una persona, anomenada mandatari, s’obliga a gestionar, en nom i per compte d’una altra, anomenada mandant, els afers jurídics que aquest li encarrega, d’acord amb les seves instruccions.”

Per a què serveix la nota d’encàrrec?
La nota d’encàrrec immobiliari s’encarrega d’oferir una sèrie de garanties per tal que la compravenda o el lloguer arribi a lloc, sense cap problema per a ambdues de les parts.
En cas de no signar la nota d’encàrrec, si es produís un incompliment per qualsevol de les parts, seria molt difícil poder reclamar.

És obligatòria la nota d’encàrrec?
SÍ, així en majúscules, és obligatori signar una nota d’encàrrec immobiliari abans de la comercialització de qualsevol habitatge.
Ho deixa molt clar l’article 55.5b de la Llei 18/2007 de dret a l’habitatge de Catalunya: “Abans d’iniciar una oferta d’un immoble, subscriure amb els propietaris d’habitatges que els encomanin la transacció d’un habitatge una nota d’encàrrec que els habiliti per a fer-ne oferta i publicitat, per a percebre quantitats o per formalitzar amb tercers qualsevol precontracte o contracte.”
La nota d’encàrrec o mandat està regulat al llibre sisè del Codi civil de Catalunya, en els articles del 622-21 al 622-39.

Tipus de notes d’encàrrec
Bàsicament n'hi ha tres tipus:
•    Nota d’encàrrec de venda en exclusiva: com diu el seu nom, el propietari/ària dona en exclusiva a una agència o agent immobiliari la comercialització del seu immoble. A la mateixa nota d’encàrrec en exclusiva hi ha una clàusula on es fa referència a l’esmentada exclusivitat i, al temps de durada i les pròrrogues.
•    Nota d’encàrrec de venda sense exclusiva: la diferència amb la nota d’encàrrec amb exclusiva és que el propietari/ària pot signar tantes notes d’encàrrec com vulgui amb les agències o agents immobiliaris que vulgui, cosa que no pot fer amb una nota de venda en exclusiva, on tan sols pot signar amb una agència o agent immobiliari.
•    Nota d’encàrrec de lloguer: és una nota d’encàrrec per llogar un immoble i en aquest cas no és massa freqüent que hi hagi exclusivitat.
Què conté la nota d’encàrrec immobiliari
Cada agència o agent immobiliari té el seu propi model, ja que no n'hi ha un d'únic o estandarditzat, però sí una sèrie de dades que tota nota d’encàrrec ha de incloure:

a)    La identitat de l’agent i el seu número d’AICAT
b)    La identitat dels propietaris de l’immoble, i si s’escau, el seu representant
c)    El termini de durada de l’encàrrec
d)    La descripció de l’operació encomanada
e)    La identificació de la finca o finques, amb les dades registrals, les càrregues, gravàmens i afectacions
f)    El règim de protecció de l’habitatge, si s’escau
g)    El preu de l’oferta
h)    Els aspectes jurídics que afectin l’immoble d’una manera rellevant
i)    La retribució de l’agent i la forma de pagament
j)    Els drets i les obligacions de les parts, amb indicació de les facultats concedides a l’agent, com ara la facultat d’acceptar quantitats de diners en concepte d’arres o reserves.

Conclusió
Signar la nota d’encàrrec immobiliari suposa que tant els propietaris com els compradors tinguin una seguretat i unes garanties en tot el procés de compravenda o lloguer.
Si us trobeu una agència o agent immobiliari que no us faci signar una nota d’encàrrec, desconfieu i no feu cap tipus de tracte amb aquests “professionals” que no compleixen la llei.