dimecres, 1 de juliol de 2020
Documentació

Inspecció tècnica d'edificis ITE

Què és i per a què ens serveix la ITE a l’hora de comprar o vendre un habitatge?

La inspecció tècnica (ITE) consisteix en una inspecció visual de l'edifici feta per un tècnic o una tècnica competent, que té per objecte determinar-ne l'estat en el moment de la inspecció i orientar les persones propietàries en les actuacions a realitzar per complir el deure de conservació i manteniment. En cap cas té per objecte detectar vicis ocults.

D’acord amb la Llei 18/2007 del dret a l’habitatge, no disposar de l’informe d’inspecció tècnica de l’edifici és una infracció greu en matèria de qualitat del parc immobiliari, en els supòsits en què sigui exigible, i pot comportar sancions.

•    Antiguitat de l’edifici: a partir de 1972, es farà l’any que compleixi els 45 anys d’antiguitat en edificis plurifamiliars.
•    Antiguitat de l’edifici: a partir de 1975, es farà l’any que compleixi els 45 anys d’antiguitat en edificis unifamiliars.

L’obligació de sotmetre els edificis d’habitatges a la inspecció tècnica correspon a les persones propietàries; en el cas d’edificis en règim de propietat horitzontal, a la comunitat de propietaris. Fer la ITE és una obligació legal per als edificis de més de 45 anys.

Les persones propietàries i les ocupants han de facilitar l'accés als habitatges i altres entitats en el moment de la inspecció de l’edifici, amb la finalitat de possibilitar-la.

El cost econòmic derivat de la inspecció tècnica és a càrrec de les persones propietàries de l’edifici. En cas que no puguin assumir-lo, les administracions públiques poden subvencionar-lo si demanen ajuts per finançar les obres de rehabilitació corresponents i els són atorgats. La manca de recursos no eximeix la propietat de l’obligació de fer la ITE.

A l’hora de vendre un habitatge, si l’edifici té la ITE al corrent li afegeix un plus en el moment de la seva valoració, pel fet de demostrar que estructuralment està en bones condicions.

En el cas de comprar un habitatge, el fet que l’edifici tingui la ITE en regla us dona la seguretat que no haureu de pagar una possible derrama per fer cap obra a l’estructura de l’edifici.


Per a més informació sobre la tramitació de la ITE podeu adreçar-vos a:
Col•legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya i/o Col•legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació
C. Colom, 114, 1a planta (Vapor Universitari)
08222 Terrassa
Tel. 93 731 59 80 i Tel. 93 780 11 10