dijous, 8 d’abril de 2021
Informació d''interès

Estatuts de la comunitat de propietaris

Són el conjunt de drets i obligacions als quals obligatòriament s’han d’acollir els propietaris d’habitatges i locals comercials que formen una comunitat de propietaris.

A Catalunya la redacció i les posteriors modificacions dels estatuts s’adopten per majoria de quatre cinquenes parts de propietaris i quotes.

Els estatuts de la comunitat regulen els aspectes referents al règim jurídic real de la comunitat, i poden contenir regles sobre les següents qüestions:
a)    La destinació, l’ús i l’aprofitament dels elements privatius i dels elements comuns
b)    Les limitacions d’ús i altres càrregues dels elements privatius
c)    L’exercici dels drets i el compliment de les obligacions
d)    L’aplicació de despeses i ingressos, i la distribució de càrregues i beneficis
e)    Els òrgans de govern complementaris dels que estableix aquest codi i llurs competències
f)    La forma de gestió i administració

Més enllà de totes aquestes dades legals, als estatuts ens trobarem normes com aquestes:
•    No es pot utilitzar l’ascensor per fer mudances.
•    Els gossos no poden pujar a l’ascensor.
•    No es poden posar despatxos professionals als habitatges.
•    Els locals comercials de la comunitat no es poden fer servir per obrir segons quin tipus de negocis.

N'hi poden haver moltes més, però totes han de ser decidides i aprovades per la Junta, i no poden anar contra la legislació vigent.

Tot allò que no es recull als estatuts no està regulat ni prohibit; per exemple, si teniu mascotes i voleu posar xarxes a les finestres per tal d’evitar accidents, si no està prohibit als estatuts, millor parlar amb el president i explicar el que voleu fer, i un cop ho heu fet ja les podeu posar.  
                                             
L’article 65.2 de la Llei 18/2007 de dret a l’habitatge de Catalunya diu que és recomanable lliurar al comprador de l’habitatge una còpia dels estatuts de la comunitat.
Si no us els donen, demaneu-los al president/a de la comunitat o a l’administrador/a, i, en el cas que no ho fessin, podeu obtenir-ne una còpia al Registre de la Propietat corresponent.

Els estatuts us donen la base legal per poder reclamar els vostres drets vers la comunitat de propietaris, i a la vegada us marquen les obligacions a complir.