dimecres, 23 de novembre de 2022
Informació d''interès

El Registre de la Propietat

El Registre de la Propietat és un registre públic de caràcter oficial en el qual s’inscriuen, per a coneixement de tothom, els drets de propietat sobre els béns immobles, i  també sobre la resta de drets reals. Dona veracitat i seguretat  a tots els drets de propietat i les seves transaccions.


S’ocupa de crear titularitats en virtut del poder públic respecte a les propietats immobiliàries, és a dir, recull tota la informació relativa a la propietat i a la situació jurídica dels immobles.
Per tant, és el lloc on hem de dirigir-nos davant qualsevol dubte sobre qui és el propietari d’un immoble, quina és la situació legal de l’esmentat immoble o si té cap càrrega.
El sistema de propietat català actualment està integrat en el sistema de propietat espanyol. La llei no obliga, com per exemple a Alemanya, a inscriure una propietat en el Registre de la Propietat, així que ens podem trobar immobles que mai hi hagin estat inscrits. Això és relativament fàcil de trobar en entorns rurals i pobles petits.
Hi ha certes situacions ens què és imprescindible que un immoble estigui inscrit en el Registre; una d’elles és quan es va a demanar una hipoteca per comprar l’esmentat immoble. Si no ho està, difícilment ens concediran la hipoteca. És molt senzill d’entendre,  com hem dit abans, ja que el fet de la inscripció en el Registre dona seguretat jurídica als drets i les transaccions sobre un immoble. Per tant, no es pot trobar cap hipoteca que no estigui inscrita en el Registre de la Propietat.
Podem comprar un immoble sense que estigui inscrit en el Registre? La resposta és sí, excepte que s’hagi de demanar una hipoteca, que prèviament s’hauria de inscriure. Però, més enllà d’això, inscriure un immoble en el Registre de la Propietat té uns avantatges, el més important dels quals és que evita maldecaps innecessaris.
Els avantatges més importants són:
•    Reconeix la propietat de l’immoble.
•    Dona seguretat jurídica en cas de dubtes legals sobre la propietat de l’immoble.
•    Agilitza el procés de compravenda.
•    Evita que puguin aparèixer carregues amagades referents a l’immoble.

La inscripció és molt senzilla i la pot fer qualsevol persona a l’oficina del Registre de la Propietat que li pertoqui. Només fan falta tres documents:
•    Còpia autoritzada davant de notari de l’escriptura pública de compravenda
•    Justificant de pagament de l’impost de transmissions patrimonials (ITP)
•    Justificant de la presentació de la documentació per al pagament de la plusvàlua municipal

A banda de la seva voluntarietat, i com a cloenda, és molt aconsellable inscriure un immoble en el Registre de la Propietat per evitar possibles problemes i tenir molt clar qui és el propietari legal o si l’immoble té càrregues.