dimecres, 8 de juliol de 2020
Informació d''interès

Diferència de metres quadrats entre el Cadastre i el Registre de la Propietat

El Cadastre és un organisme dependent del Ministeri d'Hisenda que funciona com a registre administratiu de tots els immobles d'Espanya, incloses les finques rústiques. L'objectiu principal d'aquest registre és servir de base per a l'aplicació d'impostos com l'IBI, l'impost de successions i donacions o l'impost de transmissions patrimonials.
El Registre de la Propietat depèn del Ministeri de Justícia que garanteix la titularitat d'un immoble a través de la seva inscripció en aquest registre.

L'organisme que preval és el Registre, i el Cadastre queda com un element que pot indicar indicis de propietat d'una finca, però mai definirà amb garanties la titularitat de l'immoble.
La diferència, doncs, és que el Registre és qui garanteix i demostra la propietat d'una finca i, en canvi,  el Cadastre no té aquesta capacitat. Una altra diferència fonamental entre Cadastre i Registre de la Propietat és que les dades de titularitat en el primer tenen caràcter de reservats, mentre que el Registre de la Propietat té caràcter públic.
Al Registre de la Propietat solen constar els metres útils i al Cadastre, metres totals construïts.
A l’hora d’inscriure una finca correctament en el Registre es permet que hi hagi un petit error en la superfície en relació amb el Cadastre. Si l'error supera aquesta superfície, el Registre podria paralitzar la inscripció fins que s'aclareixi la situació.
La taxació de l’habitatge influirà també en l'import a finançar, perquè no és el mateix un préstec per a un habitatge de 90 m2 que per a un de 120 m2.
Quan hi ha una discrepància entre la superfície real i la que apareix en el Cadastre, s'inicia un procés des de la pròpia notaria en el qual és necessari aportar documentació i acreditar que són més metres reals que els estipulats en el Cadastre (plans actualitzats o qualsevol altre document que ho acrediti).
Si la diferència entre Cadastre i escriptura d'una propietat és inferior al 10%, no hi ha necessitat d'obrir un expedient. A més, si es compleixen totes les obligacions de la Llei hipotecària quant a registres en finques, aquest immoble no  queda incapacitat d'una inscripció registral.
Però si aquesta discrepància és superior al 10%, llavors sí que  és necessari que un notari o notària obri un expedient hipotecari, que haurà d'anar acompanyat d'una mostra gràfica georeferenciada que agrupi les condicions de la Resolució de la Direcció General dels Registres i del Notariat i de la Direcció General del Cadastre de data 26 d'octubre de 2015.