dimecres, 22 de novembre de 2023
Informació d''interès

Desheretar un fill o filla. Pèrdua de la legítima

Els pares poden desheretar un fill o una filla, fins i tot els nets, per diferents causes, totes elles estrictament regulades per llei. En el cas de Catalunya, la legítima i el desheretament són en els articles 451-1 a 451-27 del llibre IV del Codi civil català.

Desheretar un legitimari (fills, nets, pares, cònjuge), que és com s’anomena la persona que té dret a la legítima, s’ha de fer a l’hora d’atorgar testament. Pot semblar senzill, però de fet no ho és tant. Una qüestió a tenir en compte és el redactat de la causa de desheretament, per no tenir problemes en un futur.
S’ha de tenir en compte que les causes per desheretar han d’estar degudament justificades i cal tenir proves. Les més fàcils d’acreditar són aquelles en què hi ha una denúncia oficial.
El desheretament es pot impugnar per part de la persona desheretada. Només ha de negar la causa per carregar l’hereu amb la prova de certesa. En cas d’impugnació, si no es tenen proves de la causa, podria quedar incomplerta la voluntat del testador, en el cas que el desheretat guanyés el procés.
Les causes de desheretament estan regulades a l’article 451-17 del Codi civil de Catalunya, i no les descriurem aquí per no fer aquest article tan feixuc.
Un cas especial es dona quan entre els béns de l’herència hi ha un immoble. En aquests casos es poden donar problemes d’inscripció registral. S’ha de tenir en compte:
La legítima dels fills o filles de la persona desheretada
Si un fill o filla desheretat té descendents, aquests poden heretar la part de legítima que correspon al progenitor o progenitora desheretat. Evidentment, si els nets o netes han estat igualment desheretats, no els correspondrà cap part de la legítima.
Prova de l’existència o no de descendents de la persona desheretada
Per inscriure un immoble heretat, és indispensable fer constar a l’escriptura d’acceptació d’herència l’existència o no de descendents del legitimari desheretat, que s’ha d’acreditar de manera irrefutable.
El problema és quan no hi ha hereus, ja que s’ha de provar un fet negatiu, és a dir, la no existència de descendents.

El desheretament es pot impugnar per part de la persona desheretada. Només ha de negar la causa per carregar l’hereu amb la prova de certesa. En cas d’impugnació, si no es tenen proves de la causa, podria quedar incomplerta la voluntat del testador, en el cas que el desheretat guanyés el procés.