dimecres, 5 d’octubre de 2022
Informació d''interès

Compra amb pacte de supervivència

El règim econòmic dels matrimonis a Catalunya, si no hi ha pacte en contra, és de separació de béns.


La separació de béns és un règim econòmic matrimonial que permet que els patrimonis de cadascun dels cònjuges  estiguin diferenciats durant el matrimoni. De manera que cada cònjuge gestiona i administra els seus drets i béns.
La compra amb pacte de supervivència consisteix en una compravenda feta pels cònjuges o futurs contraents, en règim econòmic de separació de béns, quan adquireixen béns conjuntament i per la meitat.
El pacte de supervivència és que, a la mort  d’un dels cònjuges, el supervivent fa seva la totalitat del bé. Aquest pacte l’han de realitzar ambdós, i s’ha de fer constar en el títol d’adquisició. Tot això està regulat pel Codi civil de Catalunya en els seus articles 231.15 al 231.18.
El pacte de supervivència atorgat per futurs contraents caduca si el matrimoni no s’arriba a celebrar en el termini d’un any.
Els béns adquirits amb aquest pacte, mentre visquin els dos cònjuges, es regeixen per les següents normes:
•    No poden ésser alienats ni gravats, si no és per acord d’ambdós cònjuges.
•    Cap dels cònjuges no pot transmetre a terceres persones el seu dret sobre els béns.
•    S’ha de mantenir la indivisió dels béns.
El pacte de supervivència esdevé ineficaç si un dels cònjuges adquirents ha atorgat amb anterioritat un heretament universal i aquest és eficaç en morir l’heretant.
En els béns adquirits amb pacte de supervivència, l’adquisició de la participació del premort s’ha de computar en l’herència d’aquest, pel valor que tingui la participació en el moment de produir-se la mort, als efectes del càlcul de la legítima i de la quarta vidual, que s’ha d’imputar pel mateix valor. En cas de renúncia, s’entén que el renunciant no ha adquirit mai la participació del premort.
El pacte de supervivència s’extingeix per:
•    Acord d’ambdós cònjuges durant el matrimoni.
•    Declaració de nul·litat del matrimoni, separació judicial o de fet, o divorci.
•    Adjudicació a un tercer de la meitat del bé, com a conseqüència de l’embargament o d’un procediment concursal.