dimecres, 17 de juny de 2020
Documentació

Certificat energètic

El certificat energètic és un document signat per un tècnic o tècnica habilitat que inclou informació objectiva de les característiques energètiques d'un immoble. És obligatori, llevat d'algunes excepcions, per a les persones propietàries de qualsevol edifici, o part d'aquest (pis, casa, local oficina...), que el vulgui vendre o llogar.

En què pot ajudar la certificació?


La certificació energètica dels edificis proporciona informació útil a tots els ciutadans i ciutadanes que vulguin comprar o llogar un habitatge exposant-ne les característiques energètiques.
Permet que les persones que hi estiguin interessades puguin valorar si l’habitatge que consideren comprar o llogar té les característiques energètiques adients, i conèixer la despesa energètica aproximada que representarà al cap de l’any.
Així mateix, el certificat va acompanyat d’un document de recomanacions sobre les millores que es poden fer per a obtenir un comportament energètic més eficient, així com per augmentar el confort de l’habitatge i, per tant, reduir la despesa energètica si es fa una bona aplicació de les mesures proposades.

Quins aspectes es tenen en compte a l'hora de calcular la qualificació energètica?


•    La normativa edificatòria aplicable.
•    La zona climàtica on s'ubica l'edifici. Aquest és un factor que influeix molt per determinar la demanda energètica de l'edifici i per tant el seu consum i la seva qualificació final. El Codi tècnic de l’edificació classifica les zones climàtiques en funció de la severitat climàtica d’hivern mitjançant lletres que van de la A (condicions climàtiques menys severes) a la E, i segons les condicions d’estiu amb números que van de l’1(condicions climàtiques menys severes) al 4.
•    Pell de l'edifici: façana, coberta, finestres, portes, proteccions solars, etc.
•    Instal•lacions: sistemes de climatització (calderes, bombes de calor) i generació d’aigua calenta sanitària. En el cas del sector terciari també es té en compte la il•luminació.
•    Instal•lacions amb font d’energia renovable (solar tèrmica, solar fotovoltaica, biomassa, aerotèrmica, geotèrmica, etc.).

Quina informació proporcionen el certificat i l'etiqueta de la certificació d'eficiència energètica i com s'han de llegir?

L’etiqueta de qualificació energètica d’un habitatge proporciona una classificació en lletres amb uns valors per a dos conceptes:

1.    Consum d'energia primària. Es mesura en kWh/m² any i és el consum d’energia primària necessari per mantenir els nivells estàndard de confort a l’habitatge. L'energia primària és la font d’energia que s'utilitza sense cap transformació. Alguns exemples són la solar, la lliurada per la combustió dels combustibles fòssils (gas natural, fuel, carbó,...) o l'eòlica. En canvi, l’energia elèctrica és un bon exemple d'energia no primària.
2.    Emissions de CO².

Qui ha de proporcionar l’etiqueta als ciutadans i ciutadanes que vulguin comprar o llogar un habitatge?

El propietari/ària o promotor/a de l’edifici o habitatge té l’ obligació de proporcionar el certificat d’eficiència energètica en cas de venda o lloguer.
En cas d’un lloguer, s’ha d’entregar al nou llogater o llogatera una còpia de l’informe de certificació i l’etiqueta d’eficiència energètica.
En el cas d’una compra o venda, s’ha d’entregar al nou propietari o propietària el formulari del tràmit amb l’ICAEN signat pel tècnic o tècnica competent, l’informe de certificació, el document detallat de les millores d’eficiència energètiques proposades, la descripció de les proves o comprovacions dutes a terme durant la certificació i l’etiqueta de certificació d'eficiència energètica.

Llars Independents ofereix aquest servei als seus clients i clientes.