dimarts, 3 d’octubre de 2023
Informació d''interès

Censos emfitèutics

Tots sabem que avui dia encara hi ha lleis que tenen trenta, quaranta o cinquanta anys, però... lleis que venen de l’edat mitjana?

Els censos emfitèutics són una figura jurídica que sobreviu fins als nostres dies. Tant és així que el Codi civil de Catalunya la regula en els seus articles 565-1 al 565-28.
En el cens emfitèutic, un propietari, anomenat cedent o censalista, cedia a un altre, que rep el nom de cessionari, censatari, o més pròpiament emfiteuta, unes terres o terrenys a perpetuïtat o per un llarg període de temps, a canvi del pagament d’un cànon o pensió, en diners o espècie.
D’aquesta manera el censalista cedia els drets d’ús i gaudi, una mena d’usdefruit o arrendament, a l’emfiteuta.
Existeixen diverses modalitats de constitució del cens emfitèutic:
•    Cens amb domini
•    Cens de nua percepció
•    Cens sense domini
•    Revessejats
En els censos més moderns, i en totes aquestes modalitats, censalista i censatari poden pactar l’anomenada entrada, és a dir, el pagament per part de l’emfiteuta al censalista, una sola vegada, al comptat o en terminis, d’una determinada quantitat de diners. Aquesta quantitat serà tinguda en compte en els càlculs de la quantitat per a la redempció del cens.
La redempció és el principal mecanisme d’extinció del cens a l’abast del censatari, i això s’aconsegueix mitjançant l’abonament al censalista d’una determinada quantitat de diners, l’import del qual serà establerta segons la legislació vigent. Per a poder redimir el cens, l’emfiteuta cal que es trobi al corrent del pagament de les pensions que s’haguessin meritat i altres conceptes inherents al cens.
Fins ara la càrrega econòmica per a la propietat immobiliària podia arribar al 20% del valor de mercat de la finca gravada.
A partir del 18 de març d’enguany, segons la Llei 3/2023, la redempció s’ha de formalitzar en escriptura pública, que es pot atorgar només per part del censatari, contràriament al dret vigent fins a l’esmentat dia 18, en què era únicament el censalista, i mai el censatari, qui per si sol estava legitimat per atorgar l’escriptura de redempció.
Un altre canvi suposa que el censalista rebrà com a màxim el 2% del valor cadastral de la finca gravada amb el cens, sigui del tipus i modalitat que sigui, sempre que estiguin constituïts abans de la Llei de censos de 1990.
L’import de la redempció s’abonarà, en diners al comptat o mitjançant el seu dipòsit notarial a disposició del censalista.
Es pot donar el cas, i de fet ja se n’han donat, que un vulgui vendre el seu habitatge i es trobi que ha de pagar una quantitat considerable de diners a una persona que ni tan sols coneix, per un “tracte” d’un avantpassat que perdura en el temps.
Així que ja veieu, una figura jurídica immobiliària que, amb totes les revisions i regulacions legals, perdura en el Codi civil de Catalunya des de fa un bon grapat de segles.